4. Environmentálne adaptačné a zmierňujúce opatrenia

Činnosti so zameraním na environmentálne prostredie a zmierňujúce opatrenia boli realizované v rámci doposiaľ všetkých organizovaných podujatí v priestoroch kaštieľa. Obsahom je zvyšovanie povedomia  o oblasti životného prostredia detí, mládeže a ľudí s menšinových skupín , ktorí tvoria väčšiu časť zloženia obyvateľstva mesta Jelšava a jeho okolia.

V rámci zlepšenia environmentálneho prostredia mesta a jeho problému so zvýšeným znečistením ovzdušia prebieha zber údajov koncentrácie kvality ovzdušia v spolupráci so Slovenským metrologickým ústavom. Zistené údaje vyhodnotia odborné orgány a v spolupráci so zahraničnými partnermi projektu pripravia opatrenia na elimináciu a odstránenie príčin nepriaznivého stavu.